Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
DGB 38 Σημασιολογία/Semantikseminar (WiSe 2017-18) (DGB 38)Winfried Lechner
DGY 13 Σύνταξη/Syntax (Vorlesung, 2. Semester; SoSe 2015) (GS311)Winfried Lechner
DGA 31 Μορφολογία/Morphologie (GS468)Winfried Lechner
DGB 38 Σημασιολογία/Semantikseminar (Bedeutung & Kompositionelle Derivation; WiSe 2012-13) (GS232)Winfried Lechner
DGB 38 Σημασιολογία/Semantikseminar (Semantik der Pronomen; SoSe 2014) (GS283)Winfried Lechner
DGB 47 Εκμάθηση Δεύτερης&Ξένης Γλώσσας/L2-Erwerb (WiSe 2013-14) (GS272)Winfried Lechner
DGC 46 Γλωσσολογικές Θεωρίες/Linguistische Theorien (GS347)Winfried Lechner
DGC 47 Φιλοσοφία της Γλώσσας/Sprachphilosophie (WiSe 2011-12) (GS198)Winfried Lechner
DGC 47 Φιλοσοφία της Γλώσσας/Sprachphilosophie (WiSe 2015-16) (GS328)Winfried Lechner
DGC 47 Φιλοσοφία της Γλώσσας/Sprachphilosophie (WiSe 2019-20) (GS442)Winfried Lechner
DGY 10 Εισαγωγή στην Γλωσσολογία/Einführung in die Sprachwissenschaft (WiSe 2009-10) (GS164)Winfried Lechner
DLA 61 Weimarer Klassik_WS 2021-2022 (GS256)Αικατερίνη Μητραλέξη
Thomas Mann - Franz Kafka - Bertolt Brecht (DLA 66 )Ekkehard Haring
Αισθητική/Τέχνη (DLD80)Μαρκ Μιχάλσκι
Γερμανική Ιστορία (DLD 82)Μαρκ Μιχάλσκι
Γερμανική Φιλοσοφία (DLD 83)Μαρκ Μιχάλσκι
Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία/ Komparatistik (GS334)Αναστασία Αντωνοπούλου
Ζητήματα αισθητικής και ιστορίας της τέχνης (Λ015)Μαρκ Μιχάλσκι