Κεφάλαιο 3 - Επεξεργασία βίντεο

Το συγκεκριμένο Κεφάλαιο περιλαμβάνει περαιτέρω επιλογές επεξεργασίας όπου έχει ένας διαχειριστής με έναν αναρτημένο πόρο βίντεο.

Στις Ενότητες 3.1 & 3.3 περιγράφεται η εικονική αποκοπή τμημάτων βίντεο αλλά και η οριστική αποκοπή σε δεύτερο στάδιο. Στην Ενότητα 3.2 παρατίθονται οι διεργασίες, αντικατάστασης, διαγραφής και αποθήκευσης βίντεο.

 

Ενότητες:

1 . Virtual Trimming & Editing.

2. Επιπλέον επιλογές:

2.α Πώς θα αντικαταστήσω ένα βίντεο;

2.β Πώς θα διαγράψωένα βίντεο;

2.γ Πώς θα αποθηκεύσω ένα βίντεο;

3. Real Editing.

 

Ενότητα 3.1 - Πώς κάνω video trimming - editing (virtual);

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση με το εργαλείο του Video Editor σε έναν πόρο βίντεο και τις διαδικασίας τηνς εικονικής αποκοπής (virtual editing).

Η χρήση του εργαλείου επιτρέπει σε πρώτο στάδιο το τριμμάρισμα ή/και την αποκοπή μερών από το τη συνολική διάρκεια του βίντεο.

 

Σημαντική πληροφορία: Η διαδικασία εικονικής επεξεργασίας/κοπής είναι αναστρέψιμη ανά πάσα στιγμή, ενώ πραγματοποιείται εύκολα από τον Διαχειριστή/Διδάσκοντα. Ως στάδιο προηγείται της πραγματικής κοπής (real editing).

 

Ενότητα 3.1 - Πώς κάνω video trimming;

Ενότητα 3.1 - Πώς κάνω video trimming;

Ενότητα 3.1 - Πώς κάνω video trimming - editing (virtual);
Ενότητα 3.1 - Πώς κάνω video trimming - editing (virtual);
Σεμινάριο Κατάρτισης 3.1 - Πώς κάνω video trimming;

Χρήση του εργαλείου Video Editor για Εικονική Αποκοπή μερών βίντεο

 

Ενότητα 3.2 - Τι επιπλέον επιλογές έχω με ένα βίντεο;

Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση του χρήστη με επιπλέον επιλογές σχετικά με τη διαχείριση ενός βίντεο.

Ο χρήστης μπορεί:

  • να αντικαταστήσει ένα πολυμεσικό αρχείο σε έναν πόρο
  • να διαγράψει ένα βίντεο
  • να το αποθηκεύσει στον τοπικό σκληρό δίσκο.

 

Ενότητα 3.2α - Πώς θα αντικαταστήσω ένα βίντεο;
Ενότητα 3.2β - Πώς θα διαγράψω ένα βίντεο;
Ενότητα 3.2γ - Πώς θα αποθηκεύσω ένα βίντεο;
Σεμινάριο Κατάρτισης 3.2β - Πώς θα διαγράψω ένα βίντεο;

Διαγραφή Πολυμέσου - Βίντεο

Σεμινάριο Κατάρτισης 3.2γ - Πώς θα αποθηκεύσω ένα βίντεο;

Αποθήκευση Βίντεο Τοπικά

 

Ενότητα 3.3 - Πώς κάνω real editing;

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση με τη διαδικασία της πραγματικής αποκοπής (Real Editing) σε έναν πόρο βίντεο.

Η χρήση της λειτουργίας πραγματικής κοπής (Real Editing) επιτρέπει την εικονική ‘αποκοπή’ να μετατραπεί και σε πραγματική κοπή τμημάτων του βίντεο, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η εικονική αποκοπή.

 

Προσοχή: Η διαδικασία πραγματικής επεξεργασίας/κοπής είναι μη αναστρέψιμη. Προτείνεται ο διαχειριστής να μην προχωρήσει άμεσα σε μια τέτοια ενέργεια. Εναλλακτικά συστήνεται εκ των προτέρων η τοπική αποθήκευση του βίντεο για ασφάλεια.

 

Ενότητα 3.3 - Πώς κάνω real editing;
Ενότητα 3.3 - Πώς κάνω real editing;