Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διοργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονική ημερίδα (MUSIC529)Χαψούλας Αναστάσιος, Πούλος Παναγιώτης, Πουλάκης Νίκος, Παπαπαύλου Μαρία, Καλλιμοπούλου Ελένη, Κάβουρας Παύλος
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (MUSIC528)Χαψούλας Αναστάσιος, Πούλος Παναγιώτης, Πουλάκης Νίκος, Παπαπαύλου Μαρία, Καλλιμοπούλου Ελένη, Κάβουρας Παύλος
Ζητήματα Μεθοδολογίας (ΠΜΣ Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία) (ΕΜΑ 011)Μαρία Παπαπαύλου
Ήχος, χώρος, μνήμη (ΕΜΑ 013)Παναγιώτης Πούλος
Μουσικές βιομηχανίες και δημοφιλής μουσική (MUSIC504)Ελένη Καλλιμοπούλου
Μουσική Ανθρωπολογία, Εθνομουσικολογία και Οπτικοακουστικά Μέσα (MUSIC493)Νίκος Πουλάκης
Μουσική και το "Ιερό" (MUSIC401)Παύλος Κάβουρας
Μουσική, Ιστορία, Πολιτισμός (MUSIC534)Αναστάσιος Χαψούλας
Συγγραφή και υποστήριξη διπλωματικής εργασίας (MUSIC530)Χαψούλας Αναστάσιος, Πούλος Παναγιώτης, Πουλάκης Νίκος, Παπαπαύλου Μαρία, Καλλιμοπούλου Ελένη, Κάβουρας Παύλος