Στατιστική Εφαρμοσμένη στην Εκπαιδευτική Έρευνα (ΤΕΚ 211)

Αθανάσιος Βέρδης

Περιγραφή

Στατιστική Εφαρμοσμένη στην Εκπαιδευτική Έρευνα
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ κωδικός ΤΕΚ 211
(παλαιός κωδικός ΠΔ 228)

Statistics Applied to Educational Research

Πατήστε εδώ για την ύλη του μαθήματος
Follow this link for the contents of the course

Εξετάσεις 2019-2020

Οι εκπαιδευτικοί βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία για να κατασκευάσουν κριτήρια αξιολόγησης για τους μαθητές τους, να βαθμολογήσουν τις μαθητικές επιδόσεις, να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, να πληροφορήσουν τους γονείς, να σχηματίσουν μια γενικότερη εικόνα για τα εκπαιδευτικά πράγματα. Σε ευρύτερο επίπεδο οι εκπαιδευτικοί μελετούν εθνικά ή διεθνή κείμενα των συνομοσπονδιών τους και των παγκόσμιων οργανισμών, λειτουργούν ως ερευνητές σε μικρές έρευνες-δράσεις στο σχολείο τους ή στο πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών στα πανεπιστήμια και συμμετέχουν σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις περιγραφικής

Περισσότερα  

Ενότητες

 

Κατεβάστε το λογισμικό JASP από εδώ

Στην εκπαιδευτική έρευνα συνήθως εξετάζουμε μαζί δύο ή περισσότερες μεταβλητές, οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να περιγράψουμε αυτή τη συσχέτιση. Θα δούμε τον δείκτη συνάφειας του Pearson (Pearson's r) αλλά και του Spearman (Spearman’s Rho), τον  Kendall W, και τον δείκτη Biserial (rbis).

 

 

Πατήστε την εικόνα...

Οι ερευνητές μέσω στατιστικών μεθόδων κάνουν προβλέψεις και βγάζουν συμπεράσματα. Στην ενότητα αυτή θα δούμε το δειγματοληπτικό λάθος, τη κατανομή δειγματικών μέσων όρων, το τυπικό σφάλμα του μέσου όρου, τα διαστήματα εμπιστοσύνης, το τυπικό σφάλμα της διαφοράς μεταξύ δειγματικών μέσων όρων. Θα μιλήσουμε επίσης για τον έλεγχο υποθέσεων, και κυρίως για τη πρακτική και στατιστική σημαντικότητα, καθώς και για την ισχύς ενός στατιστικού τεστ: δηλαδή την πιθανότητα να απορρίψουμε μια ψευδή μηδενική υπόθεση.


Πολλές φορές είναι χρήσιμο να κατασκευάζουμε γραμμικά μοντέλα για την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ένα τέτοιο μοντέλο, είναι για παράδειγμα, ο "σιδηρούς κανόνας της σχολικής αποτυχίας", δηλαδή η σύνδεση μεταξύ κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και σχολικής επίδοσης. Θα δούμε λοιπόν τα βασικότερα σημεία των γραμμικών μοντέλων για διάφορα είδη μεταβλητών. Sempe

Τα εκπαιδευτικά δεδομένα έχουν ιεαραρχική δομή. Οι σχολικές τάξεις εντάσσονται σε σχολεία και τα σχολεία εντάσσονται σε ευρύτερες διοικητικές δομές. Τα τελευταία χρόνια, οι στατιστικοί χρησιμοποιούν ιεραρχικά γραμμικά μοντέλα για να μιλήσουν για αυτές ακριβώς τις ιεραρχίες. Θα δούμε την θεωρία πίσω από τα μοντέλα αυτά και θα κάνουμε πράξη με τα λογισμικά  HLM  και MLwiN. 

https://rpsychologist.com/d3/correlation/

https://rpsychologist.com/d3/cohend/

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις