Κβαντική Οπτική και Lasers (10ΥΚ501)

Ενότητες

Πίνακας πυκνότητας.

6 Πίνακας πυκνότητας. 214
6.1 Καθαρή κατάσταση και μικτή κατάσταση. . . . . . . . . . . . . . . . 214
6.2 Πίνακας πυκνότητας και τελεστής πυκνότητας. . . . . . . . . . . . . . 217
6.3 Πίνακας πυκνότητας και τελεστής πυκνότητας σε καθαρή κατάσταση
δισταθμικού συστήματος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
6.4 Η χρονική εξέλιξη του πίνακα πυκνότητας: η εξίσωση von Neumann. 223
6.5 Η χρονική εξέλιξη του πίνακα πυκνότητας με μηχανισμούς αποδιεγέρ-
σεως. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
6.6 Αναϕορές 6ου Κεϕαλαίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226