Κβαντική Οπτική και Lasers (10ΥΚ501)

Ενότητες

Ημικλασική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ ακτινοβολίας - ύλης (δισταθμικού συστήματος). ΗλεκτροΜαγνητικό πεδίο: κλασικά Δισταθμικό σύστημα π.χ. άτομο: κβαντικά.

3 Ημικλασική αντιμετώπιση
της αλληλεπιδράσεως
ΗΜ ακτινοβολίας - ύλης (δισταθμικού συστήματος).
ΗλεκτροΜαγνητικό πεδίο: κλασικά
Δισταθμικό σύστημα π.χ. άτομο: κβαντικά. 78
3.1 Ημικλασική αντιμετώπιση:
ΗΜ πεδίο: κλασικά
Δισταθμικό σύστημα: κβαντικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.2 Αδιατάρακτο σύστημα (δηλαδή χωρίς ΗΜ πεδίο). . . . . . . . . . . . 79
3.3 Διαταραγμένο σύστημα (δηλαδή εντός ΗΜ πεδίου).
Χρονικά εξαρτημένη θεωρία διαταραχών.
Διπολική Ροπή. Προσέγγιση Διπόλου. . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.4 Εξισώσεις που περιγράϕουν τη
χρονική εξέλιξη δισταθμικού συστήματος.
Συχνότητα Rabi.
Προσέγγιση περιστρεϕόμενου κύματος
(RWA, Rotating Wave Approximation). . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.5 Λύση του συστήματος διαϕορικών εξισώσεων που προκύπτουν μετά
την RWA με την απλοϊκή επαναληπτική μέθοδο Newton. . . . . . . . 104
3.6 Υπολογισμός των συντελεστών Einstein. . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.7 Υπολογισμός των συντελεστών Einstein χρησιμοποιώντας τις λύσεις
που προέκυψαν στην Ενότητα 3.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
3.8 Επιτρεπόμενες και Απαγορευμένες
Οπτικές Μεταβάσεις
εντός της Προσεγγίσεως Διπόλου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.9 ῾῾ Ιδιοενέργειες ᾿᾿ διαταραγμένου δισταθμικού συστήματος (δηλαδή με
ΗΜ πεδίο). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.10 ΄Ατομο Υδρογόνου: Μορϕή ατομικών τροχιακών. . . . . . . . . . . . 111
3.11 ΄Ατομο Υδρογόνου:
Υπολογισμός των στοιχείων πίνακα της διπολικής ροπής.
Επιτρεπόμενες και απαγορευμένες οπτικές μεταβάσεις. Κανόνες επι-
λογής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.12 Αναϕορές 3ου Κεϕαλαίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121