Κβαντική Οπτική και Lasers (10ΥΚ501)

Ενότητες

Lasers.

5 Lasers. 173
5.1 Laser He-Ne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
5.2 Εξισώσεις ρυθμών για τους πληθυσμούς των σταθμών που συμμετέ-
χουν στην εκπομπή συνεκτικής ΗΜ ακτινοβολίας και για την πυκνό-
τητα ακτινοβολίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
5.3 Διαμήκεις τρόποι εντός εύρους γραμμής. . . . . . . . . . . . . . . . . 183
5.4 Εύρεση των πληθυσμών των σταθμών και της πυκνότητας ΗΜ ακτι-
νοβολίας στη στάσιμη κατάσταση. Κρίσιμη άντληση. Αναστροϕή
πληθυσμού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
5.5 Αριθμητική επίλυση των εξισώσεων των ρυθμών στη γενική περίπτωση.193
5.6 Εργαστήριο προσομοιώσεως: εξάσκηση στην αριθμητική επίλυση των
εξισώσεων των ρυθμών στη γενική περίπτωση. . . . . . . . . . . . . 194
5.7 Στάσιμα ΗΜ κύματα σε 3Δ κοιλότητα: Διαμήκεις τρόποι και εγκάρ-
σιοι τρόποι. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
5.8 Μορϕή του TEM00 και των TEMp′q′ ανώτερης τάξεως σε ορθογώνια
παραλληλεπίπεδη και σε κυλινδρική κοιλότητα. . . . . . . . . . . . . . 203
5.9 Είδη Laser - ενδεικτικές εϕαρμογές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
5.10 Laser επαϕής p-n ή αλλιώς laser διόδου. . . . . . . . . . . . . . . . . 207
5.11 Laser κβαντικών τελειών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
5.12 Αναϕορές 5ου Κεϕαλαίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212