Κβαντική Οπτική και Lasers (10ΥΚ501)

Ενότητες

Κβαντική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ πεδίου - Δισταθμικού Συστήματος. Κβάντωση ΗΜ πεδίου.

4 Κβαντική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ πεδίου -
Δισταθμικού Συστήματος. Κβάντωση ΗΜ πεδίου. 122
4.1 Πλήρης Κβαντική Προσέγγιση έναντι
Ημικλασικής Προσεγγίσεως. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.2 Σχέση μεταξύ κυματανυσμάτων, κυκλικών συχνοτήτων και ϕάσεων
ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.3 Στάσιμο ΗΜ κύμα σε κοιλότητα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4.4 Χαμιλτονιανή ΗΜ πεδίου με τελεστές
καταστροϕής και δημιουργίας ϕωτονίων. . . . . . . . . . . . . . . . . 140
4.5 Χαμιλτονιανή δισταθμικού συστήματος
με σπίνορες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
4.6 Σχέσεις μεταθέσεως μποζονίων και
σχέσεις αντιμεταθέσεως ϕερμιονίων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
4.6.1 Σχέσεις μεταθέσεως μποζονίων π.χ. ϕωτονίων. . . . . . . . . 148
4.6.2 Σχέσεις αντιμεταθέσεως ϕερμιονίων π.χ. ηλεκτρονίων. . . . . 148
4.7 Τελεστές κλίμακας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
4.8 Χαμιλτονιανή αλληλεπιδράσεως δισταθμικού συστήματος - ΗΜ πεδίου. 150
4.9 Σύνοψη Χαμιλτονιανών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
4.10 Μέσες (αναμενόμενες) τιμές μεγεθών για τη Χαμιλτονιανή Jaynes-
Cummings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
4.11 Απορρόϕηση ϕωτονίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
4.12 Εκπομπή ϕωτονίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
4.13 Αναϕορές 4ου Κεϕαλαίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172