Εργαλεία Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ανατροφοδότησης

Η πλατφόρμα Open eClass ενσωματώνει λειτουργικότητες που επιτρέπουν στον εκπαιδευτή να παρακολουθεί τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, να ελέγχει και να αποτιμά τις γνώσεις τους και να τους παρέχει ανατροφοδότηση όποτε κρίνεται απαραίτητο. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εργαλείων παρακολούθησης, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης (Ασκήσεις, Εργασίες, Παρουσιολόγιο, Βαθμολόγιο, Ερωτηματολόγια, Στατιστικά) που διαθέτει κάθε ηλεκτρονικό μάθημα.

 

Εργασίες

Εισαγωγή στο εργαλείο Εργασίες.pptx
Δημιουργία εργασίας.pptx
Επεξεργασία εργασίας.pptx
Απόκρυψη Επανεμφάνιση εργασίας.pptx
Επισκόπηση υποβεβλημένων εργασιών.pptx
Βαθμολόγηση εργασιών.pptx
Διαγραφή εργασίας.pptx

 

 

Εισαγωγή στο εργαλείο Εργασίες.pdf
Δημιουργία εργασίας.pdf
Επεξεργασία εργασίας.pdf
Απόκρυψη Επανεμφάνιση εργασίας.pdf
Επισκόπηση υποβεβλημένων εργασιών.pdf
Βαθμολόγηση εργασιών.pdf
Διαγραφή εργασίας.pdf