Εργαλεία Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ανατροφοδότησης

Η πλατφόρμα Open eClass ενσωματώνει λειτουργικότητες που επιτρέπουν στον εκπαιδευτή να παρακολουθεί τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, να ελέγχει και να αποτιμά τις γνώσεις τους και να τους παρέχει ανατροφοδότηση όποτε κρίνεται απαραίτητο. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εργαλείων παρακολούθησης, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης (Ασκήσεις, Εργασίες, Παρουσιολόγιο, Βαθμολόγιο, Ερωτηματολόγια, Στατιστικά) που διαθέτει κάθε ηλεκτρονικό μάθημα.