Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Χρήση χημικών συμβόλων 

Γράψτε τον κώδικα latex μεταξύ των συμβόλων \( ... \\)

Αν θέλετε πολλές γραμμές είναι καλύτερο να το γράψετε μεταξύ των \\[ ... \\] ή \$\$ ... \$\$.

Γράψτε τα χημικά σύμβολα με χρήση του συμβόλου \ce

Παραδείγματα:

  • Το \(\ce{HCl}\) διίσταται στο νερό όπως παρακάτω:

    \(\ce{H2O + HCl <=> H3O+ + Cl-}\) Το πληκτρολογήσαμε δίνοντας \(\ce{H2O + HCl <=> H3O+ + Cl-}\\)

  • \(\ce C_p[\ce{H2O(l)}]=\pu{75.3 J // mol K}\) Το πληκτρολογήσαμε δίνοντας \(\ce C_p[\ce{H2O(l)}]=\pu{75.3 J // mol K}\\)
Έναρξη: 02-06-2020 12:08
Χρήση μαθηματικών συμβόλων 

Γράψτε τον κώδικα LaTeX μεταξύ των συμβόλων \( ... \\)

Αν θέλετε πολλές γραμμές είναι καλύτερο να το γράψετε μεταξύ των \\[ ... \\] ή \$\$ ... \$\$.

Παραδείγματα.

  • Εξίσωση του Euler : \(e^{\pi*i}+1=0\) (το πληκτρολογήσαμε δίνοντας \(e^{\pi*i}+1=0\\)
  • Όταν \(a \ne 0\) και η διακρίνουσα \(D \neq 0 \) η εξίσωση \(ax^2 + bx + c = 0\) έχει 2 πραγματικές ρίζες που δίνονται από τη σχέση $$x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}$$

για το παραπάνω πληκτρολογήσαμε: Όταν \\(a \ne 0\\) και η διακρίνουσα \\(D \neq 0 \\) η εξίσωση \\(ax^2 + bx + c = 0\\) έχει 2 πραγματικές ρίζες που δίνονται από τη σχέση \$\$x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\$\$

Έναρξη: 01-06-2020 15:01
Δοκιμαστική άσκηση 
Έναρξη: 14-12-2017 13:57