Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Μαθημάτων στην Πλατφόρμα Open eClass (TELEGU497)

Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ

Περιγραφή

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Open eClass, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) για την υποστήριξη δράσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της συμβατικής διδασκαλίας, προσφέροντας στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης. Στο συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργίες και οι δυνατότητες που παρέχει στον εκπαιδευτή η πλατφόρμα Open eClass.


Εικονίδιο Υπολογιστή Ιστότοπος Διάθεσης

Εικονίδιο AndroidΕφαρμογή για Android

 Εικονίδιο AppleΕφαρμογή για iOS


Εικονίδιο facebook Εικονίδιο Twitter  Εικονίδιο Youtube  Εικονίδιο Google+

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Η πλατφόρμα Open eClass έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και διανέμεται ελεύθερα. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται η φιλοσοφία, οι στόχοι και τα οφέλη της πλατφόρμας και περιγράφονται επιγραμματικά τα βασικά χαρακτηριστικά της.

 

 

Η δημιουργία μαθήματος είναι η πιο σημαντική ενέργεια του εκπαιδευτή στην πλατφόρμα. Το ηλεκτρονικό μάθημα αποτελεί τη βασική λειτουργική οντότητα της πλατφόρμας Open eClass. Κάθε μάθημα ενσωματώνει μια σειρά από υποσυστήματα, την οργάνωση και τη διαχείριση των οποίων αναλαμβάνει ο υπεύθυνος εκπαιδευτής. Στην ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού μαθήματος και οι βασικές ρυθμίσεις για τη διαχείρισή του.

Το ηλεκτρονικό μάθημα είναι μια αρθρωτή δομή, την οποία οργανώνει και διαχειρίζεται ο υπεύθυνος εκπαιδευτής, ανάλογα με το υλικό που έχει στη διάθεσή του και το μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης που επιλέγει να υιοθετήσει. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι δυνατές επιλογές που έχει ο εκπαιδευτής ως προς τη δομή του μαθήματος καθώς και τις πληροφορίες  (περιγραφή, στόχοι, βιβλιογραφία, τρόποι αξιολόγησης, κ.λπ.) του μαθήματος.

Η πλατφόρμα Open eClass υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, που προσφέρεται σήμερα στους εκπαιδευόμενους με παραδοσιακά μέσα (βιβλία, σημειώσεις, κλπ.), σε ψηφιακή μορφή άμεσα προσβάσιμη από το διαδίκτυο. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εργαλείων οργάνωσης και διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Έγγραφα, Πολυμέσα, Σύνδεσμοι, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Γλωσσάρι, Γραμμή Μάθησης) που διαθέτει κάθε ηλεκτρονικό μάθημα.

Η πλατφόρμα Open eClass μπορεί να λειτουργήσει ως ένα δυναμικό  περιβάλλον μάθησης και αλληλεπίδρασης χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς καθώς παρέχει πολλαπλές δυνατότητες ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εργαλείων ενημέρωσης επικοινωνίας και συνεργασίας (Aνακοινώσεις, Hμερολόγιο, Iστολόγιο, Forum, Συζητήσεις, Μηνύματα, Ομάδες, Forum, Wiki) που διαθέτει κάθε ηλεκτρονικό μάθημα.

Η πλατφόρμα Open eClass ενσωματώνει λειτουργικότητες που επιτρέπουν στον εκπαιδευτή να παρακολουθεί τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, να ελέγχει και να αποτιμά τις γνώσεις τους και να τους παρέχει ανατροφοδότηση όποτε κρίνεται απαραίτητο. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εργαλείων παρακολούθησης, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης (Ασκήσεις, Εργασίες, Παρουσιολόγιο, Βαθμολόγιο, Ερωτηματολόγια, Στατιστικά) που διαθέτει κάθε ηλεκτρονικό μάθημα.

Ημερολόγιο