Πληροφορική: Εκμάθηση Βασικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταρτιστούν σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης και πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, που περιλαμβάνει τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες:

* επεξεργασία κειμένου,

* λογιστικά φύλλα,

* εφαρμογές στο Διαδίκτυο,

* βάσεις δεδομένων και

* παρουσιάσεις.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις