ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (500637)

Χ.ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στον τρόπο παροχής φροντίδας κατά την πρώτη επαφή του
ασ θε νή με το σύστημα υγείας (πρωτοβάθμια φροντίδα). Θα αναλυθούν θέματα σχετικά με τη
συνεχή παρο χή φροντίδας από τον ίδιο γιατρό στον ασθενή ανεξάρτητα του κλινικού προβλήματος. Αναλύει την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα, το συντονισμό των διαφορετικών υπηρεσιών υγείας και την παροχή ολοκλη ρω μένης φροντίδας στον πληθυσμό ευθύνης του γιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Μαθησιακοί στόχοι: Περιγραφή της προσέγγισης από την πλευρά του ιατρού για την παροχή
πρωτοβάθμιας φροντίδας, που είναι επικεντρωμένη στον ασθενή. Ποια τα στάδια της διαβούλευσης.
Πώς γίνεται η ανακοίνωση της διάγνωσης ενός σοβαρού νοσήματος, ή του θανάτου.
Πώς γίνεται η διαχείριση ασθενών με συνήθη
οξέα και χρόνια προβλήματα στην πρωτοβάθμια
φροντίδα. Που αναζητά κάποιος τεκμήρια. Τρόπος
εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών προς
βελ τι στοποίηση της σχέσης κόστους/οφέλους για
τον ασθενή αλλά και για το σύστημα υγείας.
Προ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο