Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων (ΠΜΣ 528)

Καλουπτσίδης Νικόλαος

Περιγραφή
Βασικές έννοιες απο τα σώματα Galois, χωρητικότητα καναλιού, αξιόπιστη μετάδοση και το δεύτερο θεώρημα του Shannon, το αθροιστικό Γκαουσιανό κανάλι, βασικές κατηγορίες κωδίκων (γραμμικοί, κυκλικοί, BCH, Reed Solomon, κώδικες αλγεβρικής γεωμετρίας, συγκεραστικοί, Turbo, LDPC), Αποκωδικοποιητές (Berlekamp-Massey, αλγόριθμος Ευκλείδη, φασματικές τεχνικές), διόρθωση καταιγιστικών λαθών, συγκεραστικοί κώδικες και αποκωδικοποίηση μέγιστης πιθανοφάνειας. Εργαστηριακή υποστήριξη στο Matlab.

Ημερολόγιο