Βιολογία

Φωτοσύνθεση

Βασικές υποενότητες που απαρτίζουν τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα είναι:

α) Αναφορά στις σχετικές έννοιες,

β) Ιστορική αναδρομή,

γ) Ιδέες των μαθητών/τριών για την έννοια του φυτού και για την «τροφή» των φυτών,

δ) Προτάσεις για τη διδασκαλία ορισμένων βασικών εννοιών (για το πώς εξασφαλίζουν τα φυτά την «τροφή» τους (το άμυλο), για το ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη σύνθεση της «τροφής» των φυτών και για το ποιες είναι οι «πρώτες ύλες» για τη σύνθεση του αμύλου (τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης) και πού τις βρίσκει το φυτό).