Άτυπες πηγές μάθησης στις φυσικές επιστήμες

Στην παρούσα θεματική ενότητα πραγματεύονται ερωτήματα, όπως τα ακόλουθα:

Τι είναι οι άτυπες και τι οι μη τυπικές πηγές μάθησης;

Ποια είναι τα μέσα και οι μορφές στις οποίες απαντώνται;

Πώς μπορούμε να τις ταξινομήσουμε ανάλογα είτε με το χώρο και τις συνθήκες στις οποίες υλοποιείται η μάθηση, είτε με τον τρόπο σύνταξης του «κειμένου» τους;

Με ποιον τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν οι άτυπες πηγές μάθησης από την τυπική  εκπαίδευση;

Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να σχεδιάσουν εκπαιδευτικό υλικό που να ενσωματώνει άτυπες πηγές μάθησης;