Δομή, Στοιχεία Ταυτότητας και Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Το ηλεκτρονικό μάθημα είναι μια αρθρωτή δομή, την οποία οργανώνει και διαχειρίζεται ο υπεύθυνος εκπαιδευτής, ανάλογα με το υλικό που έχει στη διάθεσή του και το μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης που επιλέγει να υιοθετήσει. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι δυνατές επιλογές που έχει ο εκπαιδευτής ως προς τη δομή του μαθήματος καθώς και τις πληροφορίες  (περιγραφή, στόχοι, βιβλιογραφία, τρόποι αξιολόγησης, κ.λπ.) του μαθήματος.