Παρουσιάσεις V (22 Δεκεμβρίου 2022)

Γιώργος Ηλιάδης

Κοντσέρτο για βιολί και τσέμπαλο σε Φα-μείζονα, Hob. XVIII: 6 (έως το 1766)

Κοντσέρτο για πληκτροφόρο σε Σολ-μείζονα, Hob. XVIII: 4 (έως το 1781)