Σεμινάριο: Τα κοντσέρτα του Joseph Haydn

Ιωάννης Φούλιας

Περιγραφή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για την μουσική θεωρία και ανάλυση επί του ρεπερτορίου της κλασσικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του παρόντος σεμιναρίου θα αποτελέσουν τα κοντσέρτα για πληκτροφόρα, έγχορδα αλλά και πνευστά όργανα που ο Joseph Haydn συνέθεσε σε διάφορες περιόδους της μακράς σταδιοδρομίας του, σε συνάφεια με θεωρίες για την μουσική μορφή της εποχής εκείνης αλλά και μεταγενέστερες.

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι πρώτες παραδόσεις γίνονται από τον διδάσκοντα, προκειμένου σε αυτές να παρουσιασθεί το επιλεγμένο ρεπερτόριο, να αποσαφηνισθεί το γενικό θεωρητικό πλαίσιο και να αναπτυχθούν ενδεικτικά ορισμένες πρακτικές εφαρμογές (αναλύσεις έργων). Μία τουλάχιστον παράδοση αφιερώνεται στην μουσική βιβλιογραφική έρευνα και την μεθοδολογία εκπόνησης μιας επιστημονικής εργασίας. Από εκεί και ύστερα, όλοι οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρουσιάζουν υποχρεωτικά τις εργασίες τους, προτού τις καταθέσουν γραπτώς προς αξιολόγηση. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται ε

Περισσότερα  

Ενότητες

Στην εναρκτήρια συνάντηση του σεμιναρίου λαμβάνει κατ' αρχάς χώραν η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε αυτό (βλ. τις σχετικές προϋποθέσεις στην πλήρη Περιγραφή του μαθήματος παραπάνω). Η δήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αυτοπροσώπως και ο κατάλογος των συμμετεχόντων οριστικοποιείται αυθημερόν (υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει καμμία δυνατότητα να γίνει κατόπιν δεκτός οιοσδήποτε άλλος φοιτητής).

    Στην ίδια συνάντηση κανονίζεται επίσης το πρόγραμμα των επόμενων συναντήσεων, γίνεται παρουσίαση του υπό εξέταση συνολικού ρεπερτορίου (προκειμένου μέχρι την επόμενη κιόλας συνάντηση οι συμμετέχοντες φοιτητές να έχουν επιλέξει οριστικά το έργο που θα τους απασχολήσει ειδικότερα κατά περίπτωση) και δίνονται όλες οι απαραίτητες μεθοδολογικές κατευθύνσεις και οδηγίες.

    Ενδεικτικές αναλύσεις (από τον διδάσκοντα): Κοντσέρτο για όργανο σε Ντο-μείζονα, Hob. XVIII: 1 (1756).

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -