Διαμορφώσεις και δραστικότητα άκυκλων και κυκλικών μορίων
confrx1.pdf
Διαμορφωτικά ελεγχόμενες αντιδράσεις
bstelc1.pdf
Στερεοηλεκτρονικά ελεγχόμενες αντιδράσεις σε εξαμελείς δακτυλίους.
diabicy1.pdf
Διαστερεοεκλεκτικότητα σε δικυκλικά μόρια.Πενταμελεις και εξαμελείς συμπυκνωμένοι δακτύλιοι.