Στοιχεία συμμετρίας.Ομο- και ετεροτοπικότητα.Χειρομορφία
posy1.pdf
Ομάδες συμμετρίας σημείου. Στοιχεια συμμετριας και χειρομορφία.
topct1.pdf
Ομο- και ετεροτοπικότητα.Προστερεοισομέρεια,προχειρικότητα.Ομο- και ετερομορφία.
stesyn1.pdf
Απο την στερεοτοπικότητα στην στερεοισομέρεια.
rflsym1.pdf
Κατοπτρική συμμετρία και χειρομορφία.