Θεωρία Πιθανοτήτων (10ΥΚΟ13)

Ενότητες

Ενότητες
  • Συνδυαστική ανάλυση. Τύπος του Stirling.
  • Αξιωματική θεμελίωση Θεωρίας Πιθανοτήτων. Ανεξαρτησία. Δεσμευμένη πιθανότητα. Θεώρημα Bayes.
  • Διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές.
  • Τυχαίοι περίπατοι. Διάχυση ως Τυχαίοι περίπατοι.
  • Εκτίμηση τυχαίας μεταβλητής – Ελάχιστο μέσο τετραγωνικό σφάλμα
  • Ασθενής νόμος των μεγάλων αριθμών. Το κεντρικό οριακό θεώρημα.