Παραδείγματα και σύνδεση με τη φυσική: Θεώρημα Bloch. Συμμετρία και μερική διαγωνιοποίηση σε διάφορα προβλήματα ιδιοτιμών. Εκφυλισμοί. Άρση εκφυλισμού λόγω διαταραχής. Μη αναγώγιμοι τανυστικοί τελεστές, ευθύ γινόμενο αναπαραστάσεων, κανόνες επιλογής.