Αναπαραστάσεις ομάδων. Λήμματα Schur. Θεώρημα Μεγάλης Ορθογωνιότητας. Πίνακες χαρακτήρων. Αποσύνθεση αναγώγιμων αναπαραστάσεων. Προβολικοί τελεστές, κατασκευή συναρτήσεων βάσης μη αναγώγιμων αναπαραστάσεων.