Κυκλικές ομάδες. Θεώρημα αναδιάταξης. Υποομάδες, σύμπλοκα, θεώρημα Lagrange.