Κεφάλαιο 9 - Βασικές ενεργειες Χρονο-προγραμματισμού

Το συγκεκριμένο Κεφάλαιο περιλαμβάνει τις επιλογές όπου έχει ένας διαχειριστής με την προσθήκη νέων Μεταδόσεων αλλά και την διαχείριση τους στο υποσύστημα του Προγραμματισμού.

 

Ενότητες:

1. Προγραμματισμός μετάδοσης/καταγραφής

2. Αλλαγή στοιχείων προγραμματισμού.

3. Προσθήκη παρουσίασης σε Μετάδοση.

4. Διαχείριση μελλοντικών Μεταδόσεων.

5. Απενεργοποίηση προγραμματισμού Διάλεξης/Εκδήλωσης. 

6. Προσθήκη ακύρωσης

7. Διαγραφή καταχώρησης Μετάδοσης/Καταγραφής.

8. Αντιγραφή υπάρχουσας καταχώρησης Μετάδοσης.

9. Χρήση Ημερολογίου Διαχειριστή.

10. Διαχείριση τρέχουσων Μεταδόσεων Διαλέξεων ή Γεγονότων.

 

 

Ενότητα 9.1 - Πώς θα προγραμματίσω μια μετάδοση - καταγραφή;

H ενότητα αφορά την εξοικείωση με την λειτουργία νέου προγραμματισμού μετάδοσης/καταγραφής μιας Διάλεξης Μαθήματος. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει εισάγει έναν νέο προγραμματισμό μετάδοσης ή καταγραφής, για ένα από τα Μαθήματατα του σε ένα Χώρο του Τμήματος.

 

Ενότητα 9.1 - Πώς θα προγραμματίσω μια μετάδοση - καταγραφή;

 

Ενότητα 9.2 - Πώς θα επεξεργαστώ μια υπάρχουσα καταχώρηση μετάδοσης / καταγραφής;

H ενότητα αφορά την εξοικείωση με την επεξεργασία υπάρχουσας καταχώρησης προγραμματισμού μετάδοσης/καταγραφής μιας Διάλεξης Μαθήματος.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία μιας προγραμματισμένης μετάδοσης ή καταγραφής όπως:

  • Μάθημα
  • Υπεύθυνο Μαθήματος
  • Χώρο
  • Τύπο Διάλεξης
  • Ημέρα ή Ημερομηνία Διεξαγωγής
  • Ώρα Έναρξης
  • Διάρκεια
  • Παραμέτρους μετάδοσης ή Καταγραφής

 

Ενότητα 9.2 - Πώς θα επεξεργαστώ μια υπάρχουσα καταχώρηση μετάδοσης / καταγραφής;

 

Ενότητα 9.3 - Πώς προσθέτω διαφάνειες για να είναι διαθέσιμες κατά τη ζωντανή μετάδοση;

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο χρήστης τη λειτουργία μεταφόρτωσης παρουσίασης διαφανειών ώστε να είναι διαθέσιμη η προβολή της σε μία ζωντανή μετάδοση, παράλληλα με το βίντεο.

Η ανάρτηση μιας συγκεκριμένης παρουσίασης παραμένει η ίδια για όλες τις τακτικές μεταδόσεις της συγκεκριμένης διάλεξης μαθήματος. Συνεπώς σε κάθε ξεχωριστή διάλεξη είναι αναγκαίο ο διαχειριστής να μεταφορτώνει την νέα παρουσίαση διαφανειών.

Προσοχή: Η ανάρτηση/αλλαγή της παρουσίασης διαφανειών δεν είναι διαθέσιμη εφόσον έχει ξεκινήσει μια ζωνταντή μετάδοση.

 

Ενότητα 9.3 - Πώς προσθέτω διαφάνειες για να είναι διαθέσιμες κατά τη ζωντανή μετάδοση;

 

Ενότητα 9.4 - Διαχείριση προγραμματισμένων μεταδόσεων / καταγραφών Διαλέξεων.

H ενότητα αφορά την εξοικείωση με την διαχείριση και επίβλεψη υπάρχουσων καταχωρήσεων προγραμματισμού μετάδοσης/καταγραφής Διαλέξεων.

Ο χρήστης μπορεί να φιλτράρει τις καταχωρήσεις με την χρήση λεκτικών, ημέρας, περιόδου. Επιπρόσθετα μπορεί να ταξινομήσει τις καταχωρήσεις με στοιχεία όπως η ώρα, η ημέρα, ο χώρος, ο υπεύθυνος, το Μάθημα κα.

 

Ενότητα 9.4 - Διαχείριση προγραμματισμένων μεταδόσεων / καταγραφών Διαλέξεων.
Κατάρτιση στην Πλατφόρμα opendelos - Χρονο-προγραμματισμός - Μέρος Ε

Διαχείριση προγραμματισμένων μεταδόσεων-καταγραφών.

 

Ενότητα 9.5 - Πώς θα απενεργοποιήσω μια μετάδοση - καταγραφή;

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο χρήστης τη λειτουργία απενεργοποίησης μιας προγραμματισμένης ζωντανής μετάδοσης/καταγραφής διάλεξης ή Γεγονότος.

Η χρήση της λειτουργίας απενεργοποίησης μιάς προγραμματισμένης μετάδοσης / καταγραφής εξυπηρετεί στην γενική διαχείριση χρονοπρογραμματισμού καθώς δεν απαιτεί την διαγραφή κάποιας υπάρχουσας καταχώρησης προγραμματισμού σε περίπτωση που ένα μάθημα δεν διεξάγεται πλέον, ενώ μπορεί να ανασταλεί ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες μετάδοσης ενός μαθήματος.

 

Ενότητα 9.5 - Πώς θα απενεργοποιήσω μια μετάδοση - καταγραφή;

Ενότητα 8.5 - Πώς θα απενεργοποιήσω μια μετάδοση - καταγραφή;

Ενότητα 9.5 - Πώς θα απενεργοποιήσω μια μετάδοση - καταγραφή;

Ενότητα 9.5 - Πώς θα απενεργοποιήσω μια μετάδοση - καταγραφή;

 

Ενότητα 9.6 - Πώς θα προσθέσω μια Ακύρωση Μετάδοσης/Καταγραφής;

H Ενότητα αφορά την εξοικείωση με την λειτουργία προσθήκης μιας Ακύρωσης Μετάδοσης/Καταγραφής σε μια Τακτική Διάλεξη Μαθήματος. 

 

Ενότητα 9.6 - Πώς θα προσθέσω μια Ακύρωση Μετάδοσης/Καταγραφής;

 

Ενότητα 9.7 - Πώς θα διαγράψω μια καταχώρηση μετάδοσης - καταγραφής;

H Ενότητα αφορά την εξοικείωση με την λειτουργία διαγραφής μιας καταχωρημένης μετάδοσης/καταγραφής Διάλεξης Μαθήματος. 

 

Ενότητα 9.7 - Πώς διαγράφω μια καταχώρηση μετάδοσης/Καταγραφής;

 

Ενότητα 9.8 - Πώς θα αντιγράψω μια υπάρχουσα καταχώρηση μετάδοσης/καταγραφής;

H ενότητα αφορά την εξοικείωση με την λειτουργία του αντιγραφής μιας προγενέστερα προγραμματισμένης μετάδοσης/καταγραφής σε μια όμοια νέα καταχώρηση για εύκολο προγραμματισμό.

Ο διαχειριστής μπορεί να αντιγράψει (δημιουργία κλώνου) έναν παλιότερο προγραμματισμό με τα ίδια στοιχεία και να δημιουργήσει έναν νέο προγραμματισμό με μικρές διαφοροποιήσεις όπως πχ η μέρα.

Η λειτουργία εφαρμόζεται σε παλαιότερο αλλά και σε τρέχων ακαδημαϊκό έτος.

 

Ενότητα 9.8 - Πώς θα αντιγράψω μια υπάρχουσα καταχώρηση μετάδοσης/καταγραφής
Ενότητα 9.8 - Πώς θα αντιγράψω μια υπάρχουσα καταχώρηση μετάδοσης/καταγραφής
Ενότητα 9.8 - Πώς θα αντιγράψω μια υπάρχουσα καταχώρηση μετάδοσης/καταγραφής;
Ενότητα 9.8 - Πώς θα αντιγράψω μια υπάρχουσα καταχώρηση μετάδοσης/καταγραφής;

 

Ενότητα 9.9 - Χρήση Ημερολογίου Διαχειριστή - Διδάσκοντα

H ενότητα αφορά την εξοικείωση με την λειτουργία του περιβάλλοντος Ημερολογίου Χρονο-προγραμματισμού.

Ο διαχειριστής μπορεί να επιβλέψει καθολικά τις προγραμματισμένες μεταδόσεις/καταγραφές σε περιβάλλον ημερολογίου για το παρελθόν και το μέλλον, μέσα από διάφορες διατάξεις χρονικών περιόδων.

 

Ενότητα 9.9 - Ημερολόγιο διαχειριστή

Ενότητα 9.9 - Ημερολόγιο διαχειριστή

Ενότητα 9.9 - Ημερολόγιο διαχειριστή

Ενότητα 9.9 - Ημερολόγιο διαχειριστή

 

Ενότητα 9.10 - Πώς διαχειρίζομαι τρέχουσες Ζωντανές Μεταδόσεις Μαθημάτων ή Γεγονότων;

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο χρήστης τις λειτουργείες επισκόπησης, επεξεργασίας και διακοπής μιας τρέχουσας ζωντανής μετάδοσης/καταγραφής διάλεξης ή Γεγονότος.

 

Ενότητα 9.10 - Πώς διαχειρίζομαι τρέχουσες Ζωντανές Μεταδόσεις Μαθημάτων ή Γεγονότων;

Ενότητα 9.10 - Πώς διαχειρίζομαι τρέχουσες Ζωντανές Μεταδόσεις Μαθημάτων ή Γεγονότων;