Εργαλεία Οργάνωσης και Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού

Η πλατφόρμα Open eClass υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, που προσφέρεται σήμερα στους εκπαιδευόμενους με παραδοσιακά μέσα (βιβλία, σημειώσεις, κλπ.), σε ψηφιακή μορφή άμεσα προσβάσιμη από το διαδίκτυο. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εργαλείων οργάνωσης και διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Έγγραφα, Πολυμέσα, Σύνδεσμοι, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Γλωσσάρι, Γραμμή Μάθησης) που διαθέτει κάθε ηλεκτρονικό μάθημα.

 

Εργαλείο Έγγραφα

Εισαγωγή στο εργαλείο (PPT)
Δημιουργία καταλόγου εγγράφων (PPT)
Μεταφόρτωση / Ανέβασμα αρχείου (PPT)
Επεξεργασία πληροφοριών αρχείου (PPT)
Μετονομασία αρχείου (PPT)
Μετακίνηση αρχείου (PPT)
Απόκρυψη και επανεμφάνιση αρχείου (PPT)
Λήψη αρχείου (PPT)
Διαγραφή αρχείου (PPT)
Επισκόπηση διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου (PPT)

   

Εισαγωγή στο εργαλείο Έγγραφα (PDF)
Δημιουργία καταλόγου εγγράφων (PDF)
Μεταφόρτωση / Ανέβασμα αρχείου (PDF)
Επεξεργασία πληροφοριών αρχείου (PDF)
Μετονομασία αρχείου (PDF)
Μετακίνηση αρχείου (PDF)
Απόκρυψη και επανεμφάνιση αρχείου (PDF)
Λήψη αρχείου (PDF)
Διαγραφή αρχείου (PDF)
Επισκόπηση διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου.pdf

 

Εργαλείο Πολυμέσα

Εισαγωγή στο εργαλείο Πολυμέσα (PPT)
Μεταφόρτωση ανέβασμα αρχείου πολυμέσων (PPT)
Προσθήκη συνδέσμου βίντεο (PPT)
Επεξεργασία στοιχείων αρχείου πολυμέσων (PPT)
Διαγραφή αρχείου πολυμέσων (PPT)

   

Εισαγωγή στο εργαλείο Πολυμέσα (PDF)
Μεταφόρτωση ανέβασμα αρχείου πολυμέσων (PDF)
Προσθήκη συνδέσμου βίντεο (PDF)
Επεξεργασία στοιχείων αρχείου πολυμέσων (PDF)
Διαγραφή αρχείου πολυμέσων (PDF)

 

Εργαλείο Σύνδεσμοι

Εισαγωγή στο εργαλείο Σύνδεσμοι (PPT)
Προσθήκη συνδέσμου (PPT)
Επεξεργασία στοιχείων συνδέσμου (PPT)
Διαγραφή συνδέσμου (PPT)
Προσθήκη κατηγορίας συνδέσμων (PPT)
Επεξεργασία κατηγορίας συνδέσμων (PPT)
Διαγραφή κατηγορίας συνδέσμων (PPT)

    

Εισαγωγή στο εργαλείο Σύνδεσμοι (PDF)
Προσθήκη συνδέσμου (PDF)
Επεξεργασία στοιχείων συνδέσμου (PDF)
Διαγραφή συνδέσμου (PDF)
Προσθήκη κατηγορίας συνδέσμων (PDF)
Επεξεργασία κατηγορίας συνδέσμων (PDF)
Διαγραφή κατηγορίας συνδέσμων (PDF)

    

 

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Εισαγωγή στο εργαλείο Ηλεκτρονικό Βιβλίο.pptx
Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου.pptx
Δημιουργία ενοτήτων ηλεκτρονικού βιβλίου.pptx
Δημιουργία σελίδων ηλεκτρονικού βιβλίου.pptx

    

Εισαγωγή στο εργαλείο Ηλεκτρονικό Βιβλίο.pdf
Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου.pdf
Δημιουργία ενοτήτων ηλεκτρονικού βιβλίου.pdf
Δημιουργία σελίδων ηλεκτρονικού βιβλίου.pdf