Έκτη παράδοση (10 Νοεμβρίου 2022)

Επισημάνσεις ως προς την σύνταξη ενός εισαγωγικού σημειώματος αναφορικά με το ιστορικό ενός έργου, εισαγωγή στην μουσική βιβλιογραφική έρευνα (μεθοδολογία της έρευνας και βιβλιογραφική τεκμηρίωση μιας επιστημονικής εργασίας), καθώς και ενδεικτικές αναλύσεις από μέρους του διδάσκοντος: Κοντσέρτο για δύο lire organizzate σε Φα-μείζονα, Hob. VIIh: 5 (1787)· Κοντσέρτο για τρομπέτα σε Μι-ύφεση-μείζονα, Hob. VIIe: 1 (1796).