Ιστορικό, Κλινική Εξέταση & Εργαστηριακή διερεύνηση διαταραχών φωνής σε τραγουδιστές

Εισηγητής: Αλέξανδρος Δελίδης

Συνοπτική περιγραφή: Αναφέρονται οι κλασσικές μέθοδοι εξέτασης του λάρυγγα με άκαμπτα και εύκαμπτα ενδοσκόπια και αναπτύσσονται οι βασικές αρχές της βιντεοστροβοσκόπησης. Αναφέρονται οι εφαρμογές της και οι διαφορές της από την κοινή λαρυγγοσκόπηση. Επιδεικνύονται εικόνες με τα χαρακτηριστικά της βιντεοστροβοσκόπησης. Γίνεται επιγραμματική αναφορά σε άλλες μεθόδους εξέτασης της φωνητικής ικανότητας όπως το φωνητόγραμμα, η ηλεκτρογλωττογραφία, η βιντεοκυμογραφία και η υψηλής ταχύτητας λαρυγγοσκόπηση.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία