Η άδουσα φωνή από την πλευρά του καλλιτέχνη στο κλασικό τραγούδι. Η καταπόνηση της φωνής. Συνήθη ζητήματα τεχνικής και πρακτικές διέξοδοι

Εισηγητής: Β. Αγγελάκης

Συνοπτική περιγραφή: Στην ενότητα αυτή θα συζητηθούν: α) οι αιτίες για τις οποίες οι επαγγελματίες χρήστες της φωνής (τραγουδιστές, ηθοποιοί, εκπαιδευτικοί, ομιλητές, κλπ.) συχνά καταπονούν το φωνητικό τους όργανο, β) τα μυϊκά αίτια που ευθύνονται για πολλά από τα συνήθη τεχνικά προβλήματα στο τραγούδι, γ) πρακτικές, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν σε μια υγιέστερη και αποδοτικότερη
φωνητική

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Chapman, J. L. (2016). Singing and teaching singing: A holistic approach to classical voice. Plural
Publishing.
Greene, A. (1976). New Voice. Chappell Music Company.
Lehmann, L. (1902). How to sing: New and rev. ed. New York: The Macmillan Company.
Kob, M., Henrich, N., Herzel, H., Howard, D., Tokuda, I., & Wolfe, J. (2011). Analysing and
understanding the singing voice: recent progress and open questions. Current
bioinformatics, 6(3), 362-374.
Monks, S. (2003). Adolescent singers and perceptions of vocal identity. British Journal of Music
Education, 20(3), 243-256.
Sundberg, J., & Rossing, T. D. (1990). The science of singing voice.
Wolfe, J., Chu, D. T. W., Chen, J. M., & Smith, J. (2016). An Experimentally Measured
Source–Filter Model: Glottal Flow, Vocal Tract Gain and Output Sound from a Physical
Model. Acoustics Australia, 44(1), 187-191.
Morris, R., Harrison, S., & Klieve, H. (2013). The Effects of Accent Method Breathing on the
Development of Young Classical Singers. Griffith University.
Morris, R. (2014). The Role of the Speech and Language Therapist–Speech Pathologist–In the
Modern Singing Studio. In Teaching Singing in the 21st Century (pp. 91-107). Springer,
Dordrecht.