Προστασία & Αντιμετώπιση Προβλημάτων Φωνής: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή

Εισηγητής: Ηλίας Παπαθανασίου

Συνοπτική περιγραφή:
Στο πλαίσιο αυτής της διάλεξης θα παρουσιάσουμε σύγχρονες επιστημονικές
αποδείξεις για την προστασία και αντιμετώπιση της τραγουδιστικής φωνής από
πλευράς του Λογοθεραπευτή. Θα αναφερθούμε επίσης στους τρόπους οπτικής,
ακουστικής και αντιληπτικής αξιολόγησης των διαταραχών φωνής καθώς και στις
τεχνικές θεραπείας και αποκατάστασης τους βασισμένες σε επιστημονικές
μελέτες.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:
BONE DR., MCFARLANE SC,.VON BERG SL., ZRAICK RI(2015)¨Η φωνή και Η θεραπεία της.
Εκδόσεις Κωνσταντάρας. ( Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Ηλίας Παπαθανασίου)