Η ακουστική λειτουργία της άδουσας φωνής

Εισηγήτρια: Aναστασία Γεωργάκη

Συνοπτική περιγραφή:
Στο πλαίσιο αυτής της διάλεξης θα παρουσιάσουμε σύγχρονες επιστημονικές
προσεγγίσεις για την την ανατομοφυσιολογία της τραγουδιστικής φωνής μέσω
της ακουστικής ανάλυσης και της ψυχοακουστικής προσέγγισης. Θα
αναφερθούμε επίσης στη κατηγοριοποίηση των φωνών ανάλογα με τα ακουστικά
χαρακτηριστικά τους και την διαφοροποίηση των τεχνικών με έμφαση στη
τεχνική του bel canto .

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:
Sundberg, J., & Rossing, T. D. (1990). The science of singing voice. Northern Illinois
University Press
Mendes, Ana P., et al. "Effects of vocal training on the acoustic parameters of the
singing voice." Journal of voice 17.4 (2003): 529-543.
Kob, M., Henrich, N., Herzel, H., Howard, D., Tokuda, I., & Wolfe, J. (2011). Analysing and
understanding the singing voice: recent progress and open questions. Current
bioinformatics, 6(3), 362-374.