Επείγοντα φωνιατρικά συμβάματα σε τραγουδιστές

Εισηγητής: Θάνος Μπίμπας

Συνοπτική περιγραφή: Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η κατανόηση η περιγραφή των παθολογιών που προκύπτουν από οξεία φωνοτραυματική βλάβη σε τραγουδιστές, η διάγνωση και η αντιμετώπισή τους

Επιλεγμένη βιβλιογραφία

·      Mishra S1, Rosen CA, Murry T. 24 hours prior to curtain. J Voice. 2000 Mar;14(1):92-8.

·      Mishra S1, Rosen CA, Murry T. Acute management of the performing voice Otolaryngol Clin North Am. 2000 Oct;33(5):957-66.