Ορθοδοντική Ι

Ενότητες

Κεφαλομετρική ανάλυση

Στόχος:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

Να εκτελεί κεφαλομετρική ανάλυση και να καταλήγει σε διαγνωστικά συμπεράσματα.

Υλικό: Κεφαλομετρικές ακτινογραφίες.

Ζητούμενο: Ιχνογράφηση βασικών ανατομικών δομών, εντόπιση κεφαλομετρικών σημείων, μέτρηση γωνιών και αποστάσεων, σύγκριση μετρήσεων με τιμές αναφοράς, εξαγωγή διαγνωστικών συμπερασμάτων σχετικά με τη θέση των γνάθων, τη σχέση μεταξύ των γνάθων, τις θέσεις και αποκλίσεις των τομέων και τα μαλακά μόρια. Τα συμπεράσματα θα πρέπει να τεκμηριώνονται από τις μετρήσεις βάσει στατιστικών στοιχείων (μέση τιμή, τυπική απόκλιση). Δεν απαιτείται η απομνημόνευση των τιμών αναφοράς, όμως ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές μετρήσεις για την αξιολόγηση των ανατομικών σχέσεων.

Εκπαιδευτική μέθοδος: Θεωρητικό σεμινάριο. Άσκηση ιχνογράφησης ακτινογραφιών.

Κεφαλομετρική ανάλυση
Έντυπο Κεφαλομετρικών Μετρήσεων
Κεφαλομετρική ακτινογραφία - Ανατομία και σημεία

Περιγράφει τα σημαντικότερα ανατομικά στοιχεία που εμφανίζονται στην κεφαλομετρική ακτινογραφία, με παράλληλη παρουσίαση σε κρανίο.