Ορθοδοντική Ι

Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου Ορθοδοντικής

Περιγραφή

Η Ορθοδοντική Ι διδάσκεται στο 7ο Εξάμηνο σπουδών με σεμιναριακές παραδόσεις και κλινική άσκηση (3 ώρες συνολικά στο εξάμηνο).

Σκοπός του μαθήματος είναι να μπορεί ο φοιτητής να αξιολογεί κλινικά και εργαστηριακά διαγνωστικά στοιχεία οδοντογναθικών ανωμαλιών.

Αξιολόγηση του μαθήματος Ορθοδοντική Ι : https://submit.survey.uoa.gr/index.php?lang=el&sid=825544

Λήξη: Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022

Σας επισημαίνουμε ότι το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ΑΝΩΝΥΜΟ. Συμμετέχετε με τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιείτε στο my-studies και σας παρέχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας  ταυτοποιεί. Η μόνη πληροφορία που καταγράφεται είναι αν το συγκεκριμένο όνομα χρήστη (username) έχει συμμετάσχει στην έρευνα ή όχι.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Στόχος:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

Να αναγνωρίζει τα δόντια από εκμαγεία και εικόνες και να περιγράφει τις ανωμαλίες σύγκλεισης χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ορολογία.

Υλικό: Ενδοστοματικές κλινικές φωτογραφίες και εκμαγεία.

Ζητούμενα: Αναφορά των δοντιών και περιγραφή της ανωμαλίας σύγκλεισης χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ορολογία. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει κατάταξη κατά Angle (Τάξη και κατηγορία).

Εκπαιδευτική μέθοδος: Θεωρητικό σεμινάριο. Άσκηση με παρουσίαση κλινικών εικόνων και εκμαγείων. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης μέσω του η-Τάξη.

Στόχοι:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

Να αναγνωρίζει τα ανατομικά στοιχεία που απεικονίζονται σε πανοραμικές και κεφαλομετρικές ακτινογραφίες.

Να αναφέρει μειονεκτήματα και προβλήματα των απεικονίσεων αυτών και να εξηγεί τη δημιουργία ψευδών ειδώλων και παραμορφώσεων.

Υλικό: Ακτινογραφικές εικόνες.

Ζητούμενα: Αναγνώριση και ιχνογράφηση ανατομικών δομών. Αναγνώριση ψευδών ειδώλων και παραμορφώσεων και επεξήγηση του τρόπου δημιουργίας τους.

Εκπαιδευτική μέθοδος: Θεωρητικό σεμινάριο. Άσκηση με παρουσίαση ακτινογραφικών εικόνων. Ιχνογράφηση κεφαλομετρικών ακτινογραφιών.

Στόχος:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

Να εκτελεί κεφαλομετρική ανάλυση και να καταλήγει σε διαγνωστικά συμπεράσματα.

Υλικό: Κεφαλομετρικές ακτινογραφίες.

Ζητούμενο: Ιχνογράφηση βασικών ανατομικών δομών, εντόπιση κεφαλομετρικών σημείων, μέτρηση γωνιών και αποστάσεων, σύγκριση μετρήσεων με τιμές αναφοράς, εξαγωγή διαγνωστικών συμπερασμάτων σχετικά με τη θέση των γνάθων, τη σχέση μεταξύ των γνάθων, τις θέσεις και αποκλίσεις των τομέων και τα μαλακά μόρια. Τα συμπεράσματα θα πρέπει να τεκμηριώνονται από τις μετρήσεις βάσει στατιστικών στοιχείων (μέση τιμή, τυπική απόκλιση). Δεν απαιτείται η απομνημόνευση των τιμών αναφοράς, όμως ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές μετρήσεις για την αξιολόγηση των ανατομικών σχέσεων.

Εκπαιδευτική μέθοδος: Θεωρητικό σεμινάριο. Άσκηση ιχνογράφησης ακτινογραφιών.

Στόχος:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

Να εκτελεί κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση του προσώπου και να καταλήγει σε τεκμηριωμένη διάγνωση σχετικά με τις υφιστάμενες μορφολογικές και σκελετικές σχέσεις και αναλογίες.

Υλικό: Εξωστοματικές κλινικές φωτογραφίες.

Ζητούμενο: Περιγραφή του προσώπου από την κατά μέτωπο και πλάγια όψη. Ζητείται ο τύπος του προσώπου, η ύπαρξη ή όχι ασυμμετρίας, οι αναλογίες υψών, τυχόν απόκλιση της μέσης γραμμής, εκτίμηση της ρινοχειλικής γωνίας. Η περιγραφή πρέπει είναι τεκμηριωμένη με αναφορά μεθόδων εκτίμησης ή/και μετρήσεις. Βάσει της περιγραφής, ο φοιτητής θα πρέπει να αναφέρει την εκτιμούμενη υποκείμενη σκελετική μορφολογία (σχέση γνάθων στα τρία επίπεδα) και να πιθανολογεί οδοντικά προβλήματα και λειτουργικές διαταραχές.

Εκπαιδευτική μέθοδος: Θεωρητικό σεμινάριο. Άσκηση με παρουσίαση κλινικών εικόνων. Κλινική εξέταση μεταξύ των φοιτητών.

Στόχος:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

Να περιγράφει τη φυσιολογική διάπλαση της οδοντοφυΐας (στάδια, ηλικίες ανατολής, σειρά ανατολής)
Να εκτιμά το στάδιο της οδοντοφυΐας και την οδοντική ηλικία του ασθενούς, από την κλινική εξέταση και ακτινογραφικές απεικονίσεις
Να αναγνωρίζει παρεκκλίσεις του φυσιολογικού
Υλικό: Κλινικές εικόνες και πανοραμικές ακτινογραφίες.
Ζητούμενα: Υπολογισμός οδοντικής ηλικίας, αναγνώριση ανωμαλιών διάπλασης και σειράς ανατολής.
Εκπαιδευτική μέθοδος: Σεμινάριο και άσκηση επί κλινικών φωτογραφιών και πανοραμικών ακτινογραφιών.

Στόχος:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

Να εκτελεί εργαστηριακές αναλύσεις οδοντικών φραγμών (ανάλυση χώρου, ανάλυση μικτού φραγμού, ανάλυση Bolton) και να εξάγει διαγνωστικά συμπεράσματα.

Υλικό: Εκμαγεία μελέτης.

Ζητούμενο: Ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέγει την κατάλληλη ανάλυση, να εκτελεί τις μετρήσεις και να καταλήγει σε συμπέρασμα σχετικά με το μέγεθος του συνωστισμού, την ύπαρξη ή όχι χώρου για τη διευθέτηση των μονίμων δοντιών (ανάλυση μικτού φραγμού) και ανωμαλίες αναλογιών μεγέθους δοντιών (ανάλυση Bolton).

Εκπαιδευτική μέθοδος: Θεωρητικό σεμινάριο. Άσκηση με μετρήσεις επί εκμαγείων.

Στόχος:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

  • να αναγνωρίζει τα οδοντικά και σκελετικά χαρακτηριστικά της ΙΙ Τάξης
  • να διαφοροδιαγνώσκει την 1η από την 2η κατηγορία της ΙΙ Τάξης
  • να αναφέρει τις επιπτώσεις που έχει η ΙΙ Τάξη στην περιοδοντική και οδοντική υγεία
  • να περιγράψει τους στόχους της ορθοδοντικής θεραπείας
  • να προτείνει την έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση που θα εκμεταλλεύεται την αύξηση του ασθενή.

Εκπαιδευτική μέθοδος: Θεωρητικό σεμινάριο. Άσκηση με κλινικές εικόνες.

Σκοπός:

Να παρουσιάσει τις θεωρίες της ορθοδοντικής μετακίνησης (ΟΜ) δίνοντας έμφαση στο σύγχρονο μοντέλο της κυτταρικής μικρο-εμβιομηχανικής, που εξηγεί τη μετατροπή της δύναμης σε βιολογική διεργασία

Στόχοι:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

  • να περιγράφει τους ιστούς που εμπλέκονται στην OM
  • να αναφέρει τους παράγοντες που επηρεάζουν την OM
  • να αναφέρει τις θεωρίες που έχουν προταθεί για την απόκριση των ιστών κατά την ΟΜ
  • να εξηγεί τη σύγχρονη θεωρία που περιγράφει τους μοριακούς μηχανισμούς των σηματοδοτικών μονοπατιών που ενέχονται στην οστεοβλαστική διαφοροποίηση
  • να αναφέρει τις τυχόν διαφορές στο φαινόμενο της οστικής αναδιαμόρφωσης και κατά συνέπεια στο ρυθμό της ορθοδοντικής μετακίνησης ανάμεσα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες

Στόχος:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

Να λαμβάνει ορθοδοντικά αποτυπώματα για την κατασκευή εκμαγείων μελέτης ή για την κατασκευή απλών ορθοδοντικών μηχανημάτων.

Εκπαιδευτική μέθοδος: Θεωρητικό σεμινάριο. Λήψη αποτυπωμάτων μεταξύ των φοιτητών.