Ορθοδοντική Ι

Ενότητες

Ορολογία - Ταξινόμηση ανωμαλιών σύγκλεισης

Στόχος:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

Να αναγνωρίζει τα δόντια από εκμαγεία και εικόνες και να περιγράφει τις ανωμαλίες σύγκλεισης χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ορολογία.

Υλικό: Ενδοστοματικές κλινικές φωτογραφίες και εκμαγεία.

Ζητούμενα: Αναφορά των δοντιών και περιγραφή της ανωμαλίας σύγκλεισης χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ορολογία. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει κατάταξη κατά Angle (Τάξη και κατηγορία).

Εκπαιδευτική μέθοδος: Θεωρητικό σεμινάριο. Άσκηση με παρουσίαση κλινικών εικόνων και εκμαγείων. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης μέσω του η-Τάξη.

Αναγνωρίστε τα δόντια

Περιλαμβάνει 98 κλινικές εικόνες και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για αυτό-αξιολόγηση.

Ορολογία - Ταξινόμηση