Ενότητα 1. Αρχές

Η θέση και η σημασία της Θερμοδυναμικής. Οι έννοιες των συστημάτων, των μεταβλητών, των νόμων-αρχών, ισοτήτων και ανισοτήτων. Διαφορικές και ολοκληρωμένες σχέσεις, μετασχηματισμοί, υπολογισμοί μεγεθών.

Λέξεις κλειδιά: Θερμοκρασία, θερμότητα, εσωτερική ενέργεια, εντροπία, ενθαλπία, ενέργεια Gibbs, χημικό δυναμικό, εντατικές και εκτατικές μεταβλητές, ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές, θερμοχωρητικότητες, αντιστρεπτές και μη διεργασίες.