Φυσικοχημεία Ι (414)

Αθανάσιος Τσεκούρας

Περιγραφή

Θερμοδυναμικά συστήματα. Εσωτερική ενέργεια, έργο, θερμότητα. Νόμοι της Θερμοδυναμικής. Συνθήκες ισορροπίας. Μετασχηματισμοί Legendre και νέες θερμοδυναμικές συναρτήσεις. Θεμελιώδεις εξισώσεις. Καταστατικές εξισώσεις. Εξισώσεις Maxwell - Εφαρμογές. Εξαγωγή διαφόρων σχέσεων μεταξύ θερμοδυναμικών μεγεθών. Ισορροπία φάσεων - Εξίσωση Clausius-Clapeyron. Εξάρτηση του χημικού δυναμικού από την πίεση και την θερμοκρασία σε διάφορες φάσεις ενός συστατικού.  Ισορροπία φάσεων σε συστήματα πολλών συστατικών. Νόμοι Dalton, Raoult, Henry, van't Hoff. Διαγράμματα φάσεων ενός ή δύο συστατικών.

Ενότητες

Η θέση και η σημασία της Θερμοδυναμικής. Οι έννοιες των συστημάτων, των μεταβλητών, των νόμων-αρχών, ισοτήτων και ανισοτήτων. Διαφορικές και ολοκληρωμένες σχέσεις, μετασχηματισμοί, υπολογισμοί μεγεθών.

Λέξεις κλειδιά: Θερμοκρασία, θερμότητα, εσωτερική ενέργεια, εντροπία, ενθαλπία, ενέργεια Gibbs, χημικό δυναμικό, εντατικές και εκτατικές μεταβλητές, ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές, θερμοχωρητικότητες, αντιστρεπτές και μη διεργασίες.

Χημικό δυναμικό ενός συστατικού – διάγραμμα (πολλών) φάσεων. Μίγματα ουσιών. Μερικές γραμμομοριακές ιδιότητες. Ισορροπίες υγρών-αερίων, στερεών-υγρών, υγρών-υγρών, συστημάτων δύο ή περισσότερων συστατικών.

Λέξεις Κλειδιά: Κανόνας των φάσεων, φάσεις, ισορροπία φάσεων, σύσταση φάσεων, γραμμομοριακά κλάσματα, διαγράμματα φάσεων, αναμίξιμα και μη συστατικά.

Ημερολόγιο