Καρβανιόντα,ενολικά ιόντα και εναμίνες ως πυρηνόφιλα