Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ VI  (έχει λήξει
Έναρξη: 24/9/10, 12:00 π.μ.
Λήξη: 24/9/15, 12:00 π.μ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ VII  (έχει λήξει
Έναρξη: 24/9/10, 12:00 π.μ.
Λήξη: 24/9/15, 12:00 π.μ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ VIIΙ  (έχει λήξει
Έναρξη: 24/9/10, 12:00 π.μ.
Λήξη: 24/9/15, 12:00 π.μ.
ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι  (έχει λήξει

Ταχύτητα απομάκρυνσης μιας αποχωρούσας ομάδας σε τυπικές συνθήκες αντίδρασης SN2 (άπολος διαλύτης και καλό πυρηνόφιλο). Αυξανόμενη πολικότητα συνήθων διαλυτών ,ενδεικτικά: βενζόλιο-> αιθέρας->ακετόνη->αλκοόλη->νερό.

Έναρξη: 22/9/10, 12:00 π.μ.
Λήξη: 22/9/15, 12:00 π.μ.
ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΙ  (έχει λήξει
Έναρξη: 22/9/10, 12:00 π.μ.
Λήξη: 22/9/15, 12:00 π.μ.
ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΉ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑ.  (έχει λήξει

Συσχετισμοί διαφόρων δομών με αλληλομετατροπές μέσω αντιδράσεων με γνωστούς μηχανισμούς.

Έναρξη: 21/9/10, 12:00 π.μ.
Λήξη: 21/9/15, 12:00 π.μ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ  (έχει λήξει

θΕΩΡΟΎΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΟΜΈΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΜΠΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΖΕΤΑΙ ΑΛΛΙΏΣ.

Έναρξη: 20/9/10, 12:00 π.μ.
Λήξη: 20/9/15, 12:00 π.μ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ IΙ  (έχει λήξει
Έναρξη: 19/9/10, 12:00 π.μ.
Λήξη: 19/9/15, 12:00 π.μ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΙΚΏΝ ΤΥΠΩΝ V  (έχει λήξει
Έναρξη: 18/9/10, 12:00 π.μ.
Λήξη: 18/9/15, 12:00 π.μ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ I  (έχει λήξει
Έναρξη: 18/9/10, 12:00 π.μ.
Λήξη: 18/9/15, 12:00 π.μ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΙΙΙ  (έχει λήξει

Επιλέξτε τον τύπο που απεικονίζει την εναντιομερή ένωση της εικονιζόμενης στο κέντρο

Έναρξη: 17/9/10, 12:00 π.μ.
Λήξη: 17/9/15, 12:00 π.μ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΙΚΏΝ ΤΥΠΩΝ IV  (έχει λήξει
Έναρξη: 17/9/10, 12:00 π.μ.
Λήξη: 17/9/15, 12:00 π.μ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ Ι  (έχει λήξει

Επιλέξετε τους τύπους που απεικονίζουν το ιδιο εναντιομερές

Έναρξη: 16/9/10, 12:00 π.μ.
Λήξη: 16/9/15, 12:00 π.μ.
ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΙΙ  (έχει λήξει

Επιλέξτε τους τύπους που απεικονίζουν το ίδιο διαμορφομερές

Έναρξη: 16/9/10, 12:00 π.μ.
Λήξη: 16/9/15, 12:00 π.μ.