Διαχωρισμοί εναντιομερών.Εναντιομερική σύσταση .Οπτική καθαρότητα
ee1.pdf
Εναντιομερική περίσσεια και οπτική καθαρότητα.
spen1.pdf
Φασματοσκοπική και χρωματογραφική διάκριση εναντιομερών.