Πυρηνόφιλες Υποκαταστάσεις σε αλειφατικούς άνθρακες
ham1.pdf
Δομή και ενεργειακό περιεχόμενο των μεταβατικών καταστάσεων .Υπόθεση Hammond.Αρχή Curtin-Hammett.
Πυρηνόφιλη υποκατάσταση σε πρωτοταγή άνθρακα
bsn1.pdf
Πυρηνόφιλη υποκατάσταση σε δευτεροταγείς και τριτοταγείς αλειφατικούς άνθρακες.