Παράλληλοι υπολογισμοί για πολυπύρηνους CPU και GPU με το MATLAB® (7-10-2014)

Παράλληλοι υπολογισμοί για πολυπύρηνους CPU και GPU με το Matlab