Ανάπτυξη στατιστικών αναλύσεων και μοντέλων δεδομένων με το MATLAB®. Επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης (10/10/2012)