Επεξεργασία σήματος και εικόνας με το MATLAB (19/1/2011)
Στο σεμινάριο αυτό θα δειχθούν οι δυνατότητες του λογισμικού MATLAB στην  επεξεργασία σήματος και εικόνας χρησιμοποιώντας παραδείγματα από διάφορους τομείς εφαρμογής