Τεχνικές: συμβατικές μέθοδοι και ιδίωμα:

Τυποποίηση των μεθόδων: ο δρόμος προς το αναμενόμενο αποτέλεσμα.­

Προσωπικές τεχνικές: ο ιδιαίτερος τρόπος χειρισμού των μέσων. Πειραματισμός και ρεπερτόριο.