Το σχετικό πλαίσιο της ΚΑΠ και των πολιτικών της ΕΕ