Ιουνίου 2022
Κύκλος Carnot και υπολογισμοί μεταβολής εντροπίας   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2022 (Ώρα: 09:10)
Μαΐου 2022
Διαγράμματα φάσεων καθαρών ουσιών και μιγμάτων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 31 Μαΐου 2022 (Ώρα: 09:10)
Ασκήσεις επαναλήψεως   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 (Ώρα: 09:10)
Τυπολόγιο μαθήματος και ποιοτικά προβλήματα   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 24 Μαΐου 2022 (Ώρα: 09:10)
Ισορροπίες υγρών φάσεων μιγμάτων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 17 Μαΐου 2022 (Ώρα: 09:10)
Ωσμωτική πίεση και ισορροπία μιγμάτων υγρών και στερεών   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 (Ώρα: 09:10)
Νόμος Henry, σημεία ζέσεως μιγμάτων, προσθετικές ιδιότητες   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 10 Μαΐου 2022 (Ώρα: 09:10)
Νόμος Raoult και αποκλίσεις   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 05 Μαΐου 2022 (Ώρα: 09:10)
Χημικό δυναμικό μιγμάτων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 03 Μαΐου 2022 (Ώρα: 09:10)
Απριλίου 2022
Καμπύλες τάσεως ατμών   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022 (Ώρα: 09:10)
Εφαρμογές της εξισώσεως Clapeyron   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 12 Απριλίου 2022 (Ώρα: 09:10)
Εξίσωση Clapeyron   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 07 Απριλίου 2022 (Ώρα: 09:10)
Διαγράμματα φάσεων ενός συστατικού   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 05 Απριλίου 2022 (Ώρα: 09:10)
Μαρτίου 2022
Τρίτος Νόμος και ισορροπίες φάσεων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022 (Ώρα: 09:10)
Κανόνας των φάσεων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022 (Ώρα: 09:10)
Αποκατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας μεταξύ συστημάτων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022 (Ώρα: 09:10)
Υπολογισμοί ενθαλπίας και εντροπίας. Χημικό δυναμικό   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022 (Ώρα: 09:10)
Μεταβολές εντροπίας   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2022 (Ώρα: 09:10)
Θεμελιώδεις θερμοδυναμικές συναρτήσεις   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022 (Ώρα: 09:10)
Εσωτερική ενέργεια, ενθαλπία, επιφανειακή τάση και Δεύτερος Νόμος   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022 (Ώρα: 09:10)
Εφαρμογές του Πρώτου Νόμου   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 08 Μαρτίου 2022 (Ώρα: 09:10)
Σχέσεις μερικών παραγώγων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2022 (Ώρα: 09:10)
Ο Πρώτος Νόμος της Θερμοδυναμικής   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 01 Μαρτίου 2022 (Ώρα: 09:10)
Φεβρουαρίου 2022
Θερμοδυναμικά συστήματα, μηδενικός νόμος   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 (Ώρα: 09:10)
Εναρκτήρια διάλεξη   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022 (Ώρα: 09:15)
Ιουνίου 2021
Γενική επανάληψη   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 03 Ιουνίου 2021 (Ώρα: 09:00)
Επανάληψη με ασκήσεις   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 01 Ιουνίου 2021 (Ώρα: 09:00)
Μαΐου 2021
Ασκήσεις ισορροπιών μιγμάτων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 (Ώρα: 09:00)
Διαγράμματα φάσεων μιγμάτων στερεών και υγρών   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 25 Μαΐου 2021 (Ώρα: 09:00)
Διαγράμματα σημείων τήξεως και μη αναμείξιμων υγρών   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021 (Ώρα: 09:00)
Ωσμωτική πίεση, διαγράμματα σημείων πήξεως μιγμάτων υγρών   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 18 Μαΐου 2021 (Ώρα: 09:00)
Σταθερά Henry, ζεσεοσκοπία, κρυοσκοπία   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021 (Ώρα: 13:00)
Πιέσεις και θερμοκρασίες σε ισορροπίες μιγμάτων υγρών και αερίων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 11 Μαΐου 2021 (Ώρα: 09:00)
Απριλίου 2021
Χημικο δυναμικό υγρών μιγμάτων. Νόμος Raoult   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 (Ώρα: 09:00)
Τρίτος Νόμος της Θερμοδυναμικής. Χημικό δυναμικό αερίων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 (Ώρα: 09:00)
Τάση ατμών και επιφανειακή τάση, κρίσιμο σημείο   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 (Ώρα: 09:00)
Διαγράμματα φάσεων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 (Ώρα: 09:00)
Εξισώσεις Clapeyron και Clausius-Clapeyron   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 08 Απριλίου 2021 (Ώρα: 09:00)
Ισορροπίες φάσεων ενός συστατικού   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 06 Απριλίου 2021 (Ώρα: 09:00)
Υπολογισμοί εντροπίας, εφαρμογή θεμελιώδους εξισώσεως, φάσεις   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 01 Απριλίου 2021 (Ώρα: 09:00)
Μαρτίου 2021
Χημικό δυναμικό, συνθήκες ισορροπίας   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 09:00)
Μετασχηματισμοί Legendre, σχέσεις Maxwell   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 09:00)
Ο δεύτερος νόμος της Θερμοδυναμικής   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 09:00)
Υπολογισμοί ενθαλπίας και σχέσεις Poisson   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 09:00)
Ενθαλπία και αλλαγές μεταβλητών   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 09:00)
Διαφορικά, διεργασίες, συντελεστής διαστολής και συμπιεστότητας   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 09:05)
Πρώτος Νόμος και θερμοχωρητικότητα   (Διάρκεια: 2:03 Ώρες)
Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 09:05)
Μηδενικός και Πρώτος Νόμος της Θερμοδυναμικής   (Διάρκεια: 2:02 Ώρες)
Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 09:05)
Φεβρουαρίου 2021
Εναρκτήρια διάλεξη   (Διάρκεια: 2:01 Ώρες)
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 (Ώρα: 09:05)
Μαΐου 2020
Ασκήσεις επαναλήψεως   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020 (Ώρα: 09:15)
Γενική επανάληψη   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 19 Μαΐου 2020 (Ώρα: 09:15)
Λίγη θεωρία και εφαρμογές   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 (Ώρα: 09:15)
Ειδικά θέματα και ασκήσεις   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 12 Μαΐου 2020 (Ώρα: 09:15)
3ος Νόμος και ασκήσεις ισορροπίας φάσεων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 07 Μαΐου 2020 (Ώρα: 09:15)
Ισορροπίες στερεών-υγρών και υγρών-υγρών   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 05 Μαΐου 2020 (Ώρα: 09:15)
Απριλίου 2020
Σημεία τήξεως μιγμάτων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Τάσεις ατμών και σημεία ζέσεως ομοιογενών μιγμάτων δύο συστατικών   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Ιδανικό μίγμα αερίων, χημικό δυναμικό υγρών συστατικών, Νόμος Raoult   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 14 Απριλίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Εφαρμογές στα διαγράμματα φάσεων ενός συστατικού   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 09 Απριλίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Εξισώσεις Clapeyron και Clausius-Clapeyron   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 07 Απριλίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Ματαίωση διαλέξεως   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Μαρτίου 2020
Ισορροπίες και διαγράμματα φάσεων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Αυθόρμητες μεταβολές, κανόνας φάσεων, εξάρτηση χημικού δυναμικού από θερμοκρασία και πίεση   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Χημικό δυναμικό, συνθήκες ισορροπίας, κανόνας φάσεων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Χημικό δυναμικό   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Επανάληψη στις βασικές σχέσεις   (Διάρκεια: 1:40 Ώρες)
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020 (Ώρα: 09:05)
Ασκήσεις ενθαλπίας, εντροπίας, θερμοχωρητικοτήτων   
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 (Ώρα: 11:34)
Εφαρμογές σχέσεων   
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 (Ώρα: 11:37)
Σχέσεις Maxwell   
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 (Ώρα: 11:42)
Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Ασκήσεις με ενθαλπία και παραγώγους μεταβλητών   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Υπολογισμοί έργου και ενθαλπίας   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 03 Μαρτίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Φεβρουαρίου 2020
Υπολογισμοί ενθαλπίας   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Έργο και θερμότητα, θερμοχωρητικότητα   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Μορφές έργου, παράγωγοι και διαφορικά   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Μηδενικός και Πρώτος Νόμος Θερμοδυναμικής   
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Έναρξη   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020 (Ώρα: 09:15)
Μαΐου 2019
Επανάληψη σε διαγράμματα φάσεων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 (Ώρα: 09:15)
Γενική επανάληψη: Νόμοι, βασικές σχέσεις   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 21 Μαΐου 2019 (Ώρα: 09:15)
Ισορροπίες μιγμάτων στερεών-υγρών-αερίων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019 (Ώρα: 09:15)
Ισορροπίες μιγμάτων: υγρών-αερίων, υγρών-υγρών, υγρών-στερεών   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 14 Μαΐου 2019 (Ώρα: 09:15)
Ιδανικά μίγματα, σημεία τήξεως μιγμάτων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019 (Ώρα: 09:15)
Ασκήσεις προσθετικών ιδιοτήτων και διαγραμμάτων φάσεων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 07 Μαΐου 2019 (Ώρα: 09:15)
Απριλίου 2019
Προσθετικές ιδιότητες   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Εφαρμογές των νόμων Raoult και Henry   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Διαγράμματα τάσεως ατμών και σημείων ζέσεως μιγμάτων 2 πτητικών συστατικών   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 09 Απριλίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Αλλαγές φάσεως ανώτερης τάξεως. Εφαρμογή του Νόμου του Raoult σε συστήματα 2 συστατικών   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 04 Απριλίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Υγρασία, χημικό δυναμικού συστατικού αερίου και υγρού   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 02 Απριλίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Μαρτίου 2019
Εφαρμογές των εξισώσεων Clapeyron και Clausius-Clapeyron   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Εξίσωση Clapeyron   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Χημικό δυναμικό ενός συστατικού σε μια φάση   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Ο κανόνας των φάσεων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Συνθήκες ισορροπίας   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Χημικό δυναμικό   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Θεμελιώδεις εξισώσεις θερμοδυναμικών συστημάτων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Ο Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 05 Μαρτίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Φεβρουαρίου 2019
Συντελεστές διαστολής και συμπιεστότητας και σχέσεις Poisson   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Ενθαλπία και θερμοχωρητικότητες   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Πρώτος Νόμος και έργο   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Μηδενικός και Πρώτος Νόμος της Θερμοδυναμικής   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Εισαγωγική διάλεξη   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 (Ώρα: 09:15)
Μαΐου 2018
Επανάληψη και ασκήσεις   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 (Ώρα: 13:15)
Επίλυση ασκήσεων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018 (Ώρα: 09:15)
Ισορροπίες με μερικώς αναμείξιμα υγρά   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 (Ώρα: 09:15)
Διαγράμματα σημείων τήξεως μιγμάτων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 15 Μαΐου 2018 (Ώρα: 09:15)
Ωσμωτική πίεση και σημείο τήξεως μιγμάτων   
Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018 (Ώρα: 09:15)
Διαγράμματα σημείων ζέσεως, ζεσεοσκοπία   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 08 Μαΐου 2018 (Ώρα: 09:15)
Ισορροπίες μιγμάτων υγρών και αερίων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 03 Μαΐου 2018 (Ώρα: 09:15)
Απριλίου 2018
Χημικό δυναμικό αερίων και υγρών σε μίγματα. Νόμος Raoult   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 (Ώρα: 09:15)
Παραδείγματα διαγραμμάτων φάσεων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 (Ώρα: 09:15)
Εφαρμογές της εξισώσεως Clausius-Clapeyron   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018 (Ώρα: 09:15)
Κρίσιμο σημείο και εξίσωση Clapeyron   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 (Ώρα: 09:15)
Μαρτίου 2018
Διαγράμματα φάσεων ενός συστατικού   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018 (Ώρα: 09:15)
Συνθήκες ισορροπίας και κανόνας των φάσεων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 (Ώρα: 09:15)
Θεμελιώδεις εξισώσεις και Τρίτος Νόμος   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 (Ώρα: 09:15)
Χημικό δυναμικό   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 (Ώρα: 09:15)
Υπολογισμοί μεταβολής εντροπίας   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 (Ώρα: 09:15)
2ος Νόμος Θερμοδυναμικής και θεμελιώδεις εξισώσεις συστημάτων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 (Ώρα: 09:15)
Εισαγωγή στον Δεύτερο Νόμο της Θερμοδυναμικής   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018 (Ώρα: 09:15)
Περισσότερες εφαρμογές του Πρώτου Νόμου   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 06 Μαρτίου 2018 (Ώρα: 09:15)
Εφαρμογές του Πρώτου Νόμου   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 01 Μαρτίου 2018 (Ώρα: 09:15)
Φεβρουαρίου 2018
Έργο, εσωτερική ενέργεια, ενθαλπία   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018 (Ώρα: 09:15)
Πρώτος Νόμος της Θερμοδυναμικής   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 (Ώρα: 09:15)
Συστήματα, ιδιότητες, μηδενικός νόμος   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 (Ώρα: 09:15)
Έναρξη παραδόσεων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018 (Ώρα: 09:15)
Μαΐου 2017
Επανάληψη και ασκήσεις   
Τρίτη, 23 Μαΐου 2017 (Ώρα: 11:00)
Ισορροπίες μιγμάτων υγρών   
Τρίτη, 16 Μαΐου 2017 (Ώρα: 11:00)
Διαγράμματα φάσεων μιγμάτων στερεών   
Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017 (Ώρα: 11:00)
Ωσμωτική πίεση και ισορροπίες στερεών-υγρών   
Τρίτη, 09 Μαΐου 2017 (Ώρα: 11:00)
Κρυσκοπία και ζεσεοσκοπία   
Πέμπτη, 04 Μαΐου 2017 (Ώρα: 11:00)
Διαγράμματα τάσεως ατμών και σημείων ζέσεως μιγμάτων δύο συστατικών   
Τρίτη, 02 Μαΐου 2017 (Ώρα: 11:00)
Απριλίου 2017
Τριπλό σημείο   
Σάββατο, 29 Απριλίου 2017 (Ώρα: 19:04)
Διαγράμματα τάσεως ατμών και σημείων ζέσεως μιγμάτων δύο συστατικών   
Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 (Ώρα: 11:00)
Χημικό δυναμικό μιγμάτων αερίων και υγρών - Νόμος Raoult   
Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 (Ώρα: 11:00)
Μηχανισμός στερεοποιήσεως υπερψυγμένου υγρού μίγματος   
Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017 (Ώρα: 01:01)
Ισορροπίες φάσεων ενός συστατικού   
Τρίτη, 04 Απριλίου 2017 (Ώρα: 11:00)
Μαρτίου 2017
Εφαρμογές της Εξισώσεως Clausius-Clapeyron   
Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:00)
Εξίσωση Clausius-Clapeyron   
Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:00)
Διαγράμματα φάσεων συστημάτων ενός συστατικού   
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:00)
Κανόνας των φάσεων και χημικό δυναμικό συστήματος ενός συστατικού   
Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:00)
Αυθόρμητες διεργασίες και χημικό δυναμικό   
Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:00)
Θεμελιώδεις εξισώσεις θερμοδυναμικών συστημάτων   
Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:00)
Υπολογισμοί μεταβολής εντροπίας   
Πέμπτη, 09 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:00)
Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής   
Τρίτη, 07 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:00)
Υπολογισμοί μεταβολής ενθαλπίας   
Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:00)
Φεβρουαρίου 2017
Εφαρμογές του 1ου Νόμου της Θερμοδυναμικής   
Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017 (Ώρα: 11:00)
Οι διαλέξεις των δύο πρώτων εβδομάδων   
Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017 (Ώρα: 11:00)
Απριλίου 2016
Διαγράμματα φάσεων - Εφαρμογές της εξισώσεως Clausius-Clapeyron   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016 (Ώρα: 09:15)
Διαγράμματα φάσεων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 05 Απριλίου 2016 (Ώρα: 09:15)
Μαρτίου 2016
Κανόνας των φάσεων, εξάρτηση του χημικού δυναμικού από θερμοκρασία και πίεση   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016 (Ώρα: 09:15)
Συνθήκες ισορροπίας   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016 (Ώρα: 09:15)
Μεταβολές εντροπίας σε αυθόρμητες διεργασίες   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 (Ώρα: 09:15)
Ασκήσεις με ΔH και ΔS   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016 (Ώρα: 09:15)
Θεμελιώδεις εξισώσεις και καταστατικές εξισώσεις συστημάτων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016 (Ώρα: 09:15)
Χημικό δυναμικό   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016 (Ώρα: 09:15)
Μετασχηματισμοί Legendre και σχέσεις Maxwell   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016 (Ώρα: 09:15)
Υπολογισμοί μεταβολής εντροπίας   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 08 Μαρτίου 2016 (Ώρα: 09:15)
Ο Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2016 (Ώρα: 09:15)
Ιουνίου 2015
Εξέταση, λύσεις, βαθμοί και αξιολόγηση   
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015 (Ώρα: 21:36)
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος   
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015 (Ώρα: 23:40)
Εξέταση περιόδου Ιουνίου 2015   
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015 (Ώρα: 09:00)
Ασκήσεις επαναλήψεως   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Επανάληψη και ασκήσεις   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 02 Ιουνίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Μαΐου 2015
Ασκήσεις   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015 (Ώρα: 09:15)
Ασκήσεις ισορροπιών φάσεων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2015 (Ώρα: 09:15)
Ημέρα Χημείας 2015   (Διάρκεια: 5:00 Ώρες)
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 (Ώρα: 13:00)
Απόσταξη μεθ' υδρατμών και εφαρμογές   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 (Ώρα: 09:15)
Ισορροπίες υγρών-στερεών και μη αναμίξιμα υγρά   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 19 Μαΐου 2015 (Ώρα: 09:15)
Κρυοσκοπία, ωσμωτική πίεση, υγρό μίγμα σε ισορροπία με καθαρό στερεό   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 (Ώρα: 09:15)
Ενέργειες μίξεως, προσθετικές ιδιότητες   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 07 Μαΐου 2015 (Ώρα: 09:15)
Ισορροπία μιγμάτων υγρών-αερίων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 05 Μαΐου 2015 (Ώρα: 09:15)
Απριλίου 2015
Συστήματα πολλών συστατικών   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Αλλαγές φάσεως ανώτερης τάξεως, κρίσιμο σημείο, διεργασίες σε διαγράμματα φάσεων   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 28 Απριλίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Διαγράμματα φάσεων ενός συστατικού   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Διαγράμματα φάσεων ενός συστατικού   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 21 Απριλίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Διαγράμματα φάσεων ενός συστατικού   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 02 Απριλίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Μαρτίου 2015
Κανόνας των φάσεων και χημικό δυναμικό συστήματος με ένα συστατικό   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Μέγιστο έργο, Τρίτος Νόμος, εξάρτηση ΔG, ΔH από θερμοκρασία   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Μεγιστοποίηση εντροπίας, ελαχιστοποίηση U, H, F, G και κριτήρια ισορροπίας   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Ανοιχτά συστήματα   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Υπολογισμοί μεταβολής εντροπίας   
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Θεμελιώδεις εξισώσεις Θερμοδυναμικης και σχέσεις Maxwell   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Ο Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Ενθαλπία, θερμοχωρητικότητες, ιδανικά αέρια   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Μαθηματικό συμπλήρωμα και εφαρμογές πρώτου νόμου Θερμοδυναμικής   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 03 Μαρτίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Φεβρουαρίου 2015
Ορισμοί, μηδενικός και πρώτος νόμος Θερμοδυναμικής   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015 (Ώρα: 09:15)
Περί Φυσικοχημείας   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015 (Ώρα: 09:15)