Πρακτική Άσκηση (68Θ617)

Αλεξία Αλτουβά

Περιγραφή

Η Πρακτική Άσκηση φοιτητών στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου. Υλοποιείται σε συνεργασία με επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο της Θεατρολογίας. Οι φοιτητές απασχολούνται σε φορείς και σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, αποκτώντας επαγγελματική εμπειρία και εξοικείωση με το αντικείμενό τους, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι η απασχόληση των φοιτητών σε επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο της Θεατρολογίας και διαμορφώνεται κατά περίπτωση από τον διδάσκοντα του Τμήματος, τον ενδιαφερόμενο φοιτητή και τον επιβλέποντά του στο χώρο της άσκησης.

Ύστερα από συζητήσεις με τον διδάσκοντα, ο φοιτητής επιλέγει τον φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση (θέατρο, σχολείο, μουσείο, ερευ

Περισσότερα  

Ενότητες

Περιγραφή πλαισίου Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 4 μήνες μερικής απασχόλησης ή 320 ώρες τουλάχιστον

ΦΟΡΕΙΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΘΕΑΤΡΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΑΡΧΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΝΤΥΠΑ,        ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ κλπ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Σχετικό με το αντικείμενο σπουδών

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με φορέα που πρέπει να έχει νόμιμο εκπρόσωπο και επίσημη σφραγίδα. Τον/την ασκούμενο/η πρέπει να επιβλέπει κάποιος/α υπεύθυνος/η που θα ορίσει ο φορέας και θα είναι σχετικός με το αντικείμενο απασχόλησης.

Απαραίτητα  έγγραφα [δεν υπάρχουν τυποποιημένα έγγραφα]:

1. Παρουσιολόγιο: σημειώνονται οι ώρες απασχόλησης σε ημερήσια βάση και το συνυπογράφουν ο/η ασκούμενος/η μαζί με τον/την επιβλέποντα/ουσα

2. Βεβαίωση φορέα: βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης από τον φορέα, το χρονικό διάστημα υλοποίησης και ο χώρος απασχόλησης του/της φοιτητή/τριας.

3. Έκθεση Αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης από τον/την Επιβλέποντα/ουσα: στην έκθεση αποτιμάται η συνεργασία και η απόδοση του/της φοιτητή/τριας στη διάρκεια της πρακτικής

4. Έκθεση Αποτίμησης της πρακτικής άσκησης του/της ασκούμενου/νης: καταγραφή των εντυπώσεων του/της φοιτητή/τριας και γενική αποτίμηση της συνεργασίας στο πλαίσιο της πρακτικής.

Τα παραπάνω έγγραφα συμπληρωμένα θα κατατίθενται σε φάκελο στην διδάσκουσα στο τέλος του εξαμήνου για να περαστεί ο βαθμός του μαθήματος.

Για την Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και το προβλεπόμενο πλαίσιο λειτουργίας βλ. στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

https://grapas.uoa.gr/