Νεότερη Πολιτική Θεωρία

Πασχάλης Κιτρομηλίδης

Περιγραφή

Εμβάθυνση στα θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη και τη συγκρότηση της νεότερης πολιτικής σκέψης. Εισαγωγική αναφορά στις πολιτικές θεωρίες της μεσαιωνικής εποχής (Ακινάτης, Μαρσίλιος). Ο πολιτικός ουμανισμός της Αναγέννησης, ο φιλελευθερισμός, ο ριζοσπαστισμός και ο σοσιαλισμός, οι σημαντικότεροι εκπρόσωποί τους και τα έργα τους αποτελούν το αντικείμενο των παραδόσεων. Έμφαση δίνεται στη μελέτη των πρωτογενών πηγών και στις εργασίες των φοιτητών.

Βιβλιογραφία: J. Coleman, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, Τόμος Β΄, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2006˙ Π. Κιτρομηλίδης, Νεότερη Πολιτική Θεωρία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014˙ Π. Κιτρομηλίδης, Πολιτικοί Στοχαστές των Νεότερων Χρόνων, Αθήνα: Πορεία, 2007.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -